Fundusze Europejskie: Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
Województwo Świętokrzyskie
Hospicjum Domowe

Opis projektu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: Hospicjum domowe

Realizacja: Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie", a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Okres realizacji: 2018-03-01  -  2019-08-31

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie: powiat buski, powiat kazimierski, powiat pińczowski.

 

Wartość projektu: 1 292 168,40 zł

 

Biuro projektu: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

Telefon: 41 366 94 04

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Anna Woś